Rekrutacja

Zasady rekrutacji na zajęcia stałe w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej”

I. Podstawa prawna:                                                                                                                                                              

  • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 19.06.2019 r.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1628),
  • Uchwała nr X/99/15 Rady Miasta Zabrze z dn. 18.05.2015 r.
  • 45 Rozdz. VIII Statutu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej”

II. Kontynuacja uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w placówce

1. Wychowankowie pełnoletni lub rodzice / opiekunowie prawni wychowanków niepełnoletnich kontynuujących uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych w placówce składają deklaracje o chęci udziału w zajęciach w placówce w następnym roku szkolnym.                                                                                                               

2. Wychowanek kontynuujący zajęcia w wybranym kole, a chcący jednocześnie dodatkowo rozpocząć edukację w innego rodzaju kole, musi złożyć: deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w kole, do którego uczęszczał wcześniej i wniosek o przyjęcie do każdego nowego koła.

III. Warunki i zasady rekrutacji                                                                                                      

1.Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w OPP4 „CET” przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę.                                                                                                                                                

2.Na zajęcia w placówce przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci zamieszkali w Zabrzu.                                                                                  

3.W przypadku jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami w danym kole, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani uczestnicy spoza Zabrza.

4.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 

5.Wniosek dostępny jest w sekretariacie OPP4 „CET” oraz na stronie internetowej placówki www.opp4.zabrze.pl.                                                                      

6.Wniosek niekompletnie wypełniony, pozbawiony niektórych danych lub podpisu będzie odrzucony ze względów formalnych.                                         

7.Można złożyć wnioski do więcej niż jednej formy zajęć.                                                                                                

8.Postępowanie rekrutacyjne do placówki przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

9.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia, które wywiesza się na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu placówki.                                                                                                                                                        

10.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.                                                                                                                 

11.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyżej wymienionych list rodzic/opiekun kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia.                                                                                         

12.Uzasadnienie  odmowy sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy.

13.Rodzic/opiekun kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.    

14.Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.                                 

15.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas na wolne miejsca w poszczególnych kołach przyjmuje się kandydatów w trakcie roku szkolnego, po złożeniu wniosku uczestnictwa w konkretnych kołach.                                                                                                               

16.Jeżeli przyjęty kandydat na zajęcia w placówce zrezygnuje z tych zajęć w czasie trwania roku szkolnego lub zostanie skreślony z powodów wymienionych w Statucie placówki, na jego miejsce może zostać przyjęty inny kandydat.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W 2019/2020  W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „CENTRUM EDUKACJI TWÓRCZEJ”

Rodzaj postępowania

  Termin postępowania 

Termin postępowania uzupełniajacego

Składanie deklaracji              o kontynuacji uczestnictwa  w zajęciach

 

13-17 maja

 

............................................

Składanie wniosków wraz    z wymaganymi dokumentami

20 maja- 5 czerwca

22-29 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

10 czerwca

30 sierpnia

 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „CENTRUM EDUKACJI TWÓRCZEJ” ORAZ WARTOŚĆ PUNKTOWA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW W 2019/2020

Lp.

Kryterium

Podstawa prawna: Art.20c ust.2 UoSO (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Wartość kryterium                  w punktach

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

        Kryterium

        Podstawa prawna: Uchwała nr X/99/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015 r.

8.

Kandydat posiada tytuł laureata konkursu na festiwalu, lub przeglądu, lub zawodów sportowych albo posiada osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim

17

9.

Kandydat posiada tytuł laureata konkursu na festiwalu, lub przeglądu, lub zawodów sportowych albo posiada osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub miejskim

 7

10.

Kandydat jest uzdolniony w dziedzinie odpowiedniej do rodzaju zajęć, do których aplikuje lub wykazuje zainteresowania odpowiednie do rodzaju zajęć, do których aplikuje

 3

11.

Rodzeństwo lub dzieci kandydata uczęszczają do placówki, do której aplikuje

 3

12.

Kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jedną. formę. zajęć stałych w placówce, do której aplikuje

 3

              Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania           40

 

Deklaracje dla uczestników niepełnoletnich: 

Akademia Przedszkolaka Akademia umiejętności - haft i rękodzieło artystyczne Akrobatyka (początkujący i zaawansowani)  Bajkolandia Basket junior (1 i 2) Break dance Zajęcia taneczno - ruchowe Gimnastyka rodzinna Gitara - nauka gry Hip hop dzieci Hip hop mlodzież Keyboard - nauka gry Klub kreatywnego juniora(Świetlica elf) Koło dziennikarskie Koło kultury anglosaskiej historia + filologia (1 i 2) Koło recytatorskie "Papugi" (1 i 2) Mamo, Tato uśmiechni się Matmax (1 i 2) Zajęcia plastyczne ("Kolorowe Miasto" i Plama") Relaksacja Robotyka (1 i 2) Street dance początkujący Zajęcia teatralne (Korba, Pracownia, Rampa, Soliter - monodramiści, Solowejko) Teatr Tańca Ulicznego Tenis stołowy Voce 

Deklaracje dla uczestników pełnoletnich:

Akrobatyka Break dance Grupa 18 - Obsydian Hip hop mlodzież Zajęcia teatralne (Soliter - monodramiści, Solowejko) Teatr Tańca Ulicznego Voce

 

Wnioski dla uczestników niepełnoletnich: 

Akademia Przedszkolaka Akademia umiejętnoości - haft i rękodzieło artystyczne Akrobatyka (początkujący i zaawansowani)  Bajkolandia Basket junior (1 i 2) Break dance Klub toreadorów Gimnastyka rodzinna Gitara - nauka gry Hip hop dzieci Hip hop mlodzież Keyboard - nauka gry Klub kreatywnego juniora(Świetlica elf) Koło dziennikarskie Koło kultury anglosaskiej historia + filologia (1 i 2) Koło recytatorskie "Papugi" (1 i 2) Mamo, Tato uśmiechni się Matmax (1 i 2) Perspektywa - zajęcia profilaktyczne Zajęcia plastyczne ("Kolorowe Miasto" i Plama") Relaksacja Robotyka (1 i 2) Street dance początkujący Zajęcia teatralne (Korba, Pracownia, Rampa, Soliter - monodramiści, Solowejko) Teatr Tańca Ulicznego Tenis stołowy Voce Zajęcia taneczno - ruchowe Industrialni na poziomie - koło historyczno - regionalne

Wnioski dla uczestników pełnoletnich:

Akrobatyka Grupa 18 - Obsydian Hip hop mlodzież Zajęcia teatralne (Soliter - monodramiści, Solowejko) Teatr Tańca Ulicznego  Voce

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.