Zestaw standardów rozwoju i osiągnąć ucznia w OPP4 "CET"

Cała sztuka nauczania jest po prostu sztuką budzenia naturalnej ciekawości młodych umysłów w celu późniejszego jej zaspakajania.

Anatol France

  

 

 

 

ZESTAW STANDARDÓW ROZWOJU I OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Uczestnik zajęć:

 1. Rozwija swoje umiejętności naukowe i poszerza wiedzę:
  • jest odpowiedzialny za swoją naukę,
  • samodzielnie poszerza wiedzę, korzysta z różnych źródeł informacji,
  • porządkuje swoją wiedzę
  • stara się dokładnie wykonywać polecenia,
  • doskonali umiejętności organizacyjne, pracę metodą projektu i pracę w grupie,
  • dokonuje analizy sytuacji i potrafi wyciągnąć wnioski.
 2. Rozwija swoje zainteresowania, dba o rozwój ciała i ducha:
  • potrafi świadomie pracować nad rozwojem swoich zainteresowań,
  • aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,
  • zna zasady bezpieczeństwa,
  • samodzielnie poszukuje rozwiązań sytuacji trudnych i problemowych,
  • proponuje i samodzielnie realizuje działania (humanistyczne, matematyczne, plastyczne, teatralne, sportowe).
 3. Kulturalnie wyraża swoje zainteresowania oraz oczekiwania wobec placówki i innych uczestników:
  • jest koleżeński i życzliwy,
  • unika agresji,
  • respektuje normy społeczne,
  • swobodnie i kulturalnie porozumiewa się,
  • aktywnie uczestniczy w określaniu zasad obowiązujących w grupie,
  • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się wobec innych,
  • zna i wyraża w grupie swoje potrzeby,
  • rozumie potrzebę określania celów i planowania sposobów ich realizacji – posiada umiejętność organizacji.
  • nie używa wulgaryzmów w kontaktach z rówieśnikami,
  • dzieli się własnymi doznaniami i potrzebami z instruktorem,
  • szanuje poglądy innych – jest tolerancyjny.
 4. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym:
  • współorganizuje konkursy, wystawy, zawody,
  • uczestniczy i współorganizuje imprezy środowiskowe,
  • bierze udział w projektach,
  • świadomie korzysta z dóbr kultury
 5. Cieszy się z własnych osiągnięć – wie, co osiągnął, zna swoją wartość:
  • umiejętnie wskazuje swoje szczegółowe zainteresowania,
  • wyraża radość z tego, co udało mu się zrobić,
  • dyskutuje, uzasadnia swoje racje, rozumie racje innych,
  • umiejętnie przyjmuje krytykę.
 6. Ma świadomość własnych możliwości i uzdolnień:
  • jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
  • jest  pozytywnym przykładem w swoim środowisku,
  • jest obiektywny w ocenie własnej.
 7. Potrafi zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności:
  • bierze udział w koncertach i wystawach,
  • uczestniczy w konkursach (plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych), zawodach sportowych, przeglądach filmowych,
  • prezentuje się przed publicznością,
  • prezentuje własny region i jego walory,
  • potrafi być rzecznikiem misji, idei placówki, projektów itp.
 8. Posiada nawyki zdrowego trybu życia:
  • zna zasady higienicznego trybu życia,
  • prawidłowo siedzi przed monitorem komputera,
  • potrafi aktywnie wypoczywać,
  • zna znaczenie odpoczynku i odpowiednich przerw w pracy,
  • zna i stosuje zasady fair-play,
  • rozumie znaczenie wysiłku fizycznego i umiejętnie go dawkuje

uaktualnione 16 XII 2009

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.