Kompetencje kluczowe

 

PIĘĆ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się

Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach

Efektywne współdziałanie w zespole

Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób

Efektywne posługiwanie się technologią informacyjną

 

 

EUROPEJSKIE KOMPETENCJE KLUCZOWE

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
  2. porozumiewanie się w językach obcych,
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  4. kompetencje informatyczne
  5. umiejętność uczenia się
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie.
  7. poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
  8. świadomość i ekspresja kulturowa,
  9. polepszenie umiejętności pełnienia ról społecznych, w szczególności w obszarze rynku pracy

Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.