Wizja i misja

WIZJA

Placówka skupia osoby młode i starsze wokół spraw wolnego czasu, samokształcenia i wychowania. Ma ambicje integrowania środowiska, promieniowania działalnością prospołeczną, umacniania wspólnoty lokalnej. OPP4 "CET" to przyjazne miejsce:

  • znane mieszkańcom dzielnicy,
  • zaspokajające potrzeby środowiska lokalnego poprzez bogatą ofertę dopasowaną do konkretnych zainteresowań,
  • umożliwiające pojedynczym osobom oraz całym rodzinom aktywne, radosne i fascynujące spędzanie wolnego czasu,
  • kształtujące świadomego odbiorcę / uczestnika kultury i życia społecznego,
  • oferujące liczne zajęcia wspomagające i uzupełniające edukację szkolną.

MISJA
„Dzień zaczyna się po południu”. Kształcenie wszelkich pozytywnych form aktywności młodych, wyzwalanie ich twórczej i aktywnej postawy wobec życia. Propozycja niezwykłych spotkań artystycznych, naukowych, sportowych i środowiskowych, dostosowanych do zainteresowań, talentów i potrzeb.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.